Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody ma na celu poprawę jakości wody. Procesy używane do uzdatniania wody zależą od jakości zaopatrzenia w wodę. We wszystkich przypadkach woda musi zostać zdezynfekowana, żeby zdezaktywować wszelkie mikroorganizmy obecne w wodzie. Jak dotąd okazało się, że ta technika jest najważniejsza dla ochrony życia ludzkiego. Jest to zwykle wykonywane przy użyciu chloru lub dwutlenku chloru, a w wielu przypadkach stosuje się również inne procesy, takie jak ozonowanie oraz napromieniowanie ultrafioletowe.

Jeśli woda pochodzi z wód powierzchniowych, takich jak rzeka, jezioro lub tama, to zawieszone cząstki są najważniejszym problemem. Różne techniki usuwania zawieszonych cząstek obejmują dodanie koagulantów oraz zastosowanie membran. Jeśli woda pochodzi z wód gruntowych ze źródeł górskich, zwykle jakość wody jest dobra i w większości przypadków wymagana jest tylko dezynfekcja. Jeżeli jednak woda pochodzi ze studni wód gruntowych, może być bogata w metale, które należy usunąć poprzez wytrącanie chemiczne. Zmiękczanie to kolejna technika powszechnie stosowana do usuwania twardości w przypadku twardej wody, którą przeprowadza się przez dodanie wapna, a następnie wytrącanie wapnia w postaci węglanu wapnia oraz magnezu w postaci wodorotlenku magnezu. W tym przypadku kupione muszą być zmiekczacze do wody. Zwykła stacja uzdatniania wody obejmuje następujące procesy: wstępna obróbka w celu usunięcia dużych obiektów, które można znaleźć w rurociągach transportujących wodę z sieci zasilającej do oczyszczalni, zmiękczanie i / lub koagulacja w celu usunięcia twardości i / lub zawieszonych cząstek, filtrowanie za sprawą złoża piasku w celu usunięcia wszelkich drobnych cząstek, które pozostały w strumieniu wody, filtrze z węglem aktywnym lub strumieniem powietrza / wody w celu sorbowania lub utlenienia rozpuszczonych substancji organicznych, dezynfekcja w celu usunięcia wszelkich pozostałych patogenów i przechowywanie zdezynfekowanej wody przed dystrybucją dla konsumentów. Biologiczne oczyszczanie ścieków jest podstawową metodą przygotowania strumieni ścieków z przetwórstwa żywności do powrotu do środowiska. Rosnące ilości ścieków w istniejących instalacjach oraz bardziej rygorystyczne rządowe wymagania dotyczące zrzutów wywarły znaczną presję na przemysł przetwórstwa spożywczego, aby udoskonalił i lepiej zrozumiał projektowanie oraz zarządzanie biologicznymi procesami oczyszczania ścieków.

Chociaż osad czynny oraz inne procesy oczyszczania biologicznego nadal często podlegają ogólnym wytycznym i „praktycznym zasadom”, projekt obiektu oraz jego eksploatacja muszą uwzględniać zarówno fizyczne, jak i biologiczne aspekty oczyszczania ścieków. W przemyśle spożywczym powszechnie stosuje się rozmaite modyfikacje i kombinacje tlenowych i beztlenowych procesów biologicznego oczyszczania. Serwis stacji uzdatniania może być w niektórych przypadkach konieczny.